Spara på vatten – men inte på upplevelsen

Att minska vattenförbrukningen i ett hushåll är fullt möjligt med modern teknik, men att göra det med bibehållen komfort för användaren är en större utmaning. I ett projekt i HSB Living Lab har HSB tillsammans med Bengt Dahlgren AB undersökt hur vattenbesparande åtgärder påverkar upplevelsen för boende och förvaltare.

Med vattenbesparande åtgärder i ett hushåll sparas vatten, men också energi som används för att värma upp vattnet. Det kan handla om så mycket som 40 procent av energianvändningen, ändå är vattenbesparing ett något eftersatt område när det gäller effektivisering och ny teknik i flerbostadshus.

– En orsak är förmodligen att det har funnits enklare och mer självklara åtgärder som har prioriterats, till exempel sådant som bättre isolering, men nu ökar intresset för vattenbesparing, säger Andreas Karlsson på Bengt Dahlgren AB.

I det aktuella projektet har ett antal vattenbesparande produkter i tvättställ, köksblandare och duschar testats.

– Tekniken är redan väl etablerad, det vi i huvudsak ville testa och utvärdera i det här projektet var därför upplevelsen av produkterna, både ur användar- och förvaltarperspektiv. Bakgrunden är ett tidigare projekt som visade att brukarnas upplevelse och beteende är nyckelfaktorer när det gäller vattenbesparingar, säger Andreas Karlsson.

Produkterna som installerades i HSB Living Lab levererades av NGL Teknik AB och använder så kallad höghastighetsteknik. Det betyder att vattenflödet är lägre men har en högre hastighet än en konventionell blandare, vilket innebär att upplevelsen för brukaren motsvarar ett högre flöde med normal hastighet.

– När det gäller brukarperspektivet är resultaten i undersökningen entydiga för tvättställ och diskho.  Här förbrukades 20 respektive 30 procent mindre vatten, samtidigt som användarna i sina enkätsvar uppger att komforten var god, säger Andreas Karlsson.

Vad gäller duschar är underlaget mer tvetydigt med siffror som både visar kraftig minskning och en liten ökning av vattenförbrukningen, tillsammans med en viss kritik mot upplevelsen.

– Här behöver vi helt enkelt göra fler undersökningar för att få ett större och bättre underlag, särskilt som vatten- och energibesparingen i duschar är den potentiellt största i ett hushåll, säger Andreas Karlsson.

Projektet har även undersökt de vattenbesparande åtgärderna ur ett förvaltarperspektiv. Här gäller det till exempel frågor om förvaltaren kan förväntas få fler klagomål från boende eller fler problem med stopp i rören på grund av det mindre vattenflödet.

– Här visar vår undersökning inte på några problem eller nackdelar för driften, så vi kan bara bekräfta att tekniken fungerat och kan rekommenderas, säger Andreas Karlsson.

Han vill också påpeka att kommunikation kring och kunskap om åtgärderna kan påverka brukarna i positiv riktning och ändra beteenden som leder till minskad vattenförbrukning.

– Om fastighetsägaren tydligt informerar om funktionen och nyttan med får brukaren med stor sannolikhet en större förståelse och acceptans för den vattenbesparande tekniken.