Står cykelförrådet tomt?

Med smarta idéer för cykel i samhällsplaneringen skapas bra förutsättningar för ett hållbart resande som främjar både miljö och folkhäls. En ändamålsenlig cykelparkering i anslutning till hemmet är en viktig förutsättning för ökat cyklande. I detta projekt vill vi lyfta de bästa lösningarna som faktiskt fungerar när det kommer till cykelparkeringar.

Om fler väljer cykel framför andra fordon bidrar vi till både bättre miljö och bättre folkhälsa, så för att styra mot ökat hållbart beteende vill man planera för att cykelparkeringarna upplevs så bra och tillgängliga som möjligt, gärna mer tillgängliga än parkering för bil.

En bra parkering för cyklar bör:

  • Vara lätt tillgänglig
  • Väderskyddad
  • Upplevas som trygg och säker
  • Ha möjlighet för laddning av batterier
  • Ha plats för breda och långa cykelfordon (t ex lådcyklar) och elsparkcyklar
  • Gärna ha tillgång till verkstadsyta

Parkeringstal för cykel styrs i detaljplane- och bygglovsprocessen, ofta anger kommuner en miniminorm för cykelparkering vid nybyggnation som byggherren måste följa, och när man bygger nya bostäder idag finns ofta en god tanke om cykelparkeringars utformning.

I vissa projekt satsas mycket på kreativa lösningar där cyklar får ta stor plats och andra där cykelparkeringar får en mer undangömd placering. Det finns idag få uppföljande observationer kring hur cykelparkeringar faktiskt nyttjas och hur väl goda idéer faller ut i verkligheten. Genom att studera utfallet och det faktiska beteendet bland de boende får vi insikt i hur väl de planerade cykelparkeringarna uppfyller sina syften.

Om ett cykelförråd står tomt kan det bero på bristande användarvänlighet, avsaknad av säkerhet eller svårigheter att nå parkeringsplatserna. Å andra sidan kan ett överbelamrat förråd indikera att utrymmet inte är tillräckligt anpassat för ändamålet eller att andra funktioner har tagit över.

Resultatet av det här projektet kan fungera som en inspirationsguide för arkitekter och byggherrar. Genom att dela insikter och bästa praxis kan guiden hjälpa till att undvika vanliga misstag och främja skapandet av cykelparkeringar som verkligen passar de boendes behov och omgivningens karaktär. Genom att prioritera användbarhet, säkerhet och anpassning till lokala förhållanden kan framtidens cykelparkeringar bli en integrerad och välanvänd del av flerbostadshus.

Hur ska vi göra cykelparkeringar i framtiden?

Detta är frågor projektet ställer för att kunna planera ännu bättre cykelparkeringar i framtida projekt:

  • Finns det placeringar och utformningar som är mer uppskattade än andra?
  • Vilka typer av funktioner är mer uppskattade än andra?
  • Hur fungerar cykelparkeringar med den ökande mängden nya typer av cykelfordon som elcyklar, lådcyklar och elsparkcyklar?
  • Hur samverkar planeringen med de faktiska behoven?