Hur rör sig människor och gods till och från bostäder?

För att ta fram effektiva mobilitetslösningar i befintliga eller planerade bostadsområden behövs kunskap om det samlade flödet av människor och gods till och från bostäderna. Idag undersöks oftast varje enskilt mobilitetsflöde för sig och ägs av olika aktörer, vilket gör att en samlad bild av mobilitetsflöden specifikt kopplade till bostadshus saknas. Under våren 2020 genomförs en förstudie i HSB Living Lab i syfte att öka kunskapen och ligga till grund för framtida mobilitetsprojekt.
mainimage

Initiativtagare till studien, som finansieras av HSB Livning Labs forskningsfond, är Johanneberg Science Park och HSB. Studien genomförs från januari till och med april 2020 i samarbete med IVL, som har stor erfarenhet av mobilitetsdata.

Ambitionen med studien är att samla alla flöden till och från bostadshus för att få en tydlig och komplett bild och en ökad förståelse som i ett senare skede kan användas av utvecklingsprojekt med syfte att effektivisera mobilitetslösningar i befintliga eller planerade bostadsområden.

Projektpartners: Johanneberg Science Park och HSB

Projekttid: 2020-01-02 – 2020-04-30