Cirkulära strategier för bostadsrättsföreningar

Fastighets- och byggsektorn idag står för runt en femtedel av Sveriges klimatpåverkan och runt en tredjedel av det totala avfallet i landet. Fler och fler av de större byggaktörerna har börjat rikta stort fokus på frågan och gör framsteg för att minska sina utsläpp och sina avfallsmängder.

Mindre fastighetsägare, som bostadsrättsföreningar råder idag över cirka 20 procent av bostadshushållen idag, men har generellt sett dålig kunskap och få rutiner för att arbeta mer cirkulärt för att minska sin klimatpåverkan.

Projektet Cirkulära stragegier för bostadsrättsföreningar syftar till att sänka klimatpåverkan från flerbostadshus genom två studier:

  1. Ta fram konkreta mallar och verktyg som kan användas för bostadsrättsföreningar i samband med drift, renovering och ombyggnad.

  2. Identifiera vilka byggdelar och material i konventionella bostadsfastigheter som är möjliga att återbruka

Information om projektet kommer att uppdateras löpande.